แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายทะเบียน คนที่ยังไม่ส่งวุฒิการศึกษาตัวสำเร็จการศึกษา 6 เทอม และระบบล็อคอยู่ ให้มาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภานใน วันที่ 31 ส.ค. 2556 เท่านัน้ หลังจากนั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
Friday, 23 August 2013 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน