SRU Authentication : Login | Logout
แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ตามประกาศสอบราคางานซื้อเฟรนซ์ฮอร์น จำนวน ๑ เครื่อง ยูโฟเนียม จำนวน ๑ เครื่อง มาร์ทชิ่ง บาริโทน จำนวน ๑ เครื่อง ทูบา BBb จำนวน ๑ เครื่อง กลองสแนร์ จำนวน ๔ ใบ และควิ้นทอม จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๔๐/๒๕๕๖
Wednesday, 28 August 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ