คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 5331 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  30 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งมุ้งลวดและมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักเลขที่272/9 จำนวน1รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน1รายการฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลังอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์จำนวน 1งานฝ่ายพัสดุ
  30 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร หอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  30 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  30 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดทำโรงเรือนเพาะพันธ์พืช สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  30 ก.ค. 2562ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์และอาคารปฏิบัติการพยาบาล 1 รายการคณะพยาบาลศาสตร์
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ ขุดหลุมและปลูกต้นพันธุ์มะพร้าว (1.7) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 3.2 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างพิมพ์จุลสารบริการวิชาการ โครงการขับเคลื่อน SRU MODEL กิจกรรม 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีโครงเหล็กโรงจอดรถยนต์อาคารราชพฤกษ์วิลเลจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำทิ้งรั่วซึมและเปลี่ยนกระเบื้องพื้นชำรุด ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือหมึกถ่ายเอกสารสำนักงานคณะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเอกสารคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งวารสารนิติศาสตร์และสังสังคมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ก.ค. 2562ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารวิทยาการจัดการและอาคารสโมสรนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายพัสดุ
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารและติดตั้งป้ายชื่อปรัชญาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิสก์ ความจุ ๑TB จำนวน ๑๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าสำหรับการดำเนินงานกิจกรรม English Day จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบสลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ต้นแบบ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 3.2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้งาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1รายการฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศประจำอาคารราชพฤกษ์และอาคารปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 6.4.6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 178 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178   หน้าถัดไป>>