คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7563 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิติศาสตร์
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 ส.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  11 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ล้างรถและทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครกงารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การเลี้ยงจิ้งหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งและผลิตเครื่องแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๕๖ สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  7 ส.ค. 2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำไวนิลงานแถลงข่าว วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบและจัดทำสื่อนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 9 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอคิลิค สติกเกอร์ สแตนดี้ ตัวอักษรพลาสวูส จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคารั่วอาคารทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บแอพพลิเคชั่นระบบอวยพรแม่ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  7 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ ณ โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างผลิตสื่อนวัตกรรมบทเรียนออนไลน์ ( E-Book) หน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีการทำขวัญข้าวหอมไชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  6 ส.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๘ รายการ คณะครุศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลอะคริลิคกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อคลิป VDO ควบคุมการนำเสนอคลิป ถ่ายทอดสด (การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  6 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำเอกสารเผยแพร่ตำนานเรื่องเล่าจากข้าวหอมไชยา(ภาษไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 253 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253   หน้าถัดไป>>