คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7446 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  8 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 1500 มล. พร้อมติดฉลากราชพฤกษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  8 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบฝ่ายพัสดุ
  8 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  8 มิ.ย. 2563ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ) ฝ่ายพัสดุ
  5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมเเสียง (Mixer) จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  5 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนออนไลน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  4 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากศขนาด 10 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  4 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบมีเดียเซนเตอร์สำหรับการเรียนการสอน Ondemand จำนวน ๑ ระบบคณะครุศาสตร์
  4 มิ.ย. 2563รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำนักวิทยบริการฯ
  4 มิ.ย. 2563คุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนออนไลน์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำนักวิทยบริการฯ
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อช้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  2 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  2 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๕๕ ชุด คณะครุศาสตร์
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานคณะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดไข้เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานซ่อมบำรุงสถานที่และอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการกองกลาง
  1 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมปากกา จำนวน ๗ เครื่องกองกลาง
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวุฒิบัตรประกอบการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ฯ จำนวน ๕๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรัรบโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบการทำงานออนไลน์ของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาลสำหรับใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  29 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ตราลัญจกร อนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,000 แผ่นกองกลาง
  28 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบ electra ขนาด 0.75 HP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 249 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249   หน้าถัดไป>>