คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7554 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคารหอสมุดและศูนย์สารนเทศเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 500 มล. ติดฉลากแม่โสภา และ 1500 มล. ติดฉลาก รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  23 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  22 มิ.ย. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์บริเวณอาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ แหล่งท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 ครั้งที่ 5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 90 ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติกเกอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  22 มิ.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฝ่ายพัสดุ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ฝ่ายพัสดุ
  22 มิ.ย. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  22 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  19 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  19 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเคมี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากกั้น สติ๊กเกอร์และฟิล์มดำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกล จำนวน ๒๐ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 มิ.ย. 2563ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำฉากกั้น สติ๊กเกอร์และฟิล์มดำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  19 มิ.ย. 2563ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Router) จำนวน 1 ระบบ) ฝ่ายพัสดุ
  19 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงบัณฑิตวิทยาลัย
  19 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ ปี พ.ศ.๒๕๖๓/๒๕๖๔บัณฑิตวิทยาลัย
  18 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  18 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  18 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  18 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 มิ.ย. 2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  18 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 19 จากทั้งหมด 252 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252   หน้าถัดไป>>