คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7247 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  17 ม.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๕ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  17 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำและหลอดพลาสติก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางด้านสัตวศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  17 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  17 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จำนวน 320 users สำหรับโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ประจำอาคารราชพฤกษ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เก็บครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เก็บครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับใช้งานในคลินิกสุขภาพ และหน่วยพยาบาล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระถางพร้อมไม้ประดับ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือกฎหมายหมายโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 10คณะนิติศาสตร์
  16 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  15 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  15 ม.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1ฝ่ายพัสดุ
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  14 ม.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)คณะพยาบาลศาสตร์
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการหมู่เป็ดตามแนวทางคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสทรา 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ม.ค. 2563ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๙ รายการคณะครุศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 45 จากทั้งหมด 242 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242   หน้าถัดไป>>