คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6450 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  24 ก.ค. 2562ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับงานติดตามภาวการมีงานทำและประเมินคุณภาพบัณฑิต จำนวน 1 รายการ)ฝ่ายพัสดุ
  24 ก.ค. 2562ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2562 (จ้างพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการรับสมัคร TCAS จำนวน 1 รายการ)ฝ่ายพัสดุ
  24 ก.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562คณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึก ตราสัญลักลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโซฟา 3 ตัวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตรของคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 28,050 บาทสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าจำนวน1รายการฝ่ายพัสดุ
  23 ก.ค. 2562ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๐๒ ตัวคณะครุศาสตร์
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ถ่ายทอดสาธิตการทำอาหารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการคณะวิทยาการจัดการ
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานสำหรับจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  23 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งเเละตัดโค่นต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำเนาเอกสาร ยี่ห้อ Fuji รุ่น C7435 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำเนาเอกสาร ยี่ห้อ Fuji รุ่น 5010 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่กิจกรรม English Day จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล.พร้อมติกฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  22 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำรอง ณ คลังพัสดุ จำนวน1รายการฝ่ายพัสดุ
  19 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  19 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติกเกอร์ติดขั้นบันไดและประตูหน้าลิฟท์ และทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับจัดสภาพแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  19 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  19 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนหลังคาพร้อมโครงสร้างและฝ้าเพดานกันสาดอาคารคณะครุศาสตร์(หลังเก่า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  19 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 47 จากทั้งหมด 215 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215   หน้าถัดไป>>