คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7563 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  6 ก.พ. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๕ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  5 ก.พ. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำหรับ ๓๖ ที่นั่ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  5 ก.พ. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  5 ก.พ. 2563ประกาศราคากลางจัดซื้อตู้จัดเก็บสารเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตู้ฝ่ายพัสดุ
  5 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานเช่ารถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการห้องเรียนชุมชนสู่การสร้างวิศวกรสังคม จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  5 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  3 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมประตูห้องทำงานอธิการบดีและซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการกองกลาง
  3 ก.พ. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  3 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายอาสากับนักกฎหมาย ณ โรงเรียนวัดพนม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  3 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องบรรจุน้ำดื่มแบบแก้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  3 ก.พ. 2563ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Machine) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่องฝ่ายพัสดุ
  3 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ GYgar จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  3 ก.พ. 2563ประกาศร่าง จัดซื้อชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  3 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  3 ก.พ. 2563ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  31 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบ (หอรัชชประภาและหอท่าชนะ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะสำนักจัดการทรัพย์สิน
  31 ม.ค. 2563ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางภาษา สำหรับ ๔๐ ผู้เรียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  31 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ผก 1583 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 รายการกองกลาง
  31 ม.ค. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  31 ม.ค. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  31 ม.ค. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟพร้อมตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  31 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดหัวสำหรับใช้กับเครื่องวัดเนื้อสัมผัส ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุดฝ่ายพัสดุ
  30 ม.ค. 2563ร่างประกวดราคาซื้อชุดทดลองการวัดปรากฏการณ์ฮอลล์ที่อุณหภูมิวิกฤติ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  30 ม.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1กองกลาง
  30 ม.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกองพัฒนานักศึกษา
  30 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ประกอบการดำเนินงานกิจกรรมย้อนเวลาตามหาร่องรอยประวัติศาสตร์ไทยฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะครุศาสตร์
  30 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  30 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติระบาดวิทยาโมเลกุลสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  30 ม.ค. 2563ประกาศร่าง TOR งานประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated High Speed Centrifuge) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง (ฉบับที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว)ฝ่ายพัสดุ
  30 ม.ค. 2563ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
กำลังแสดงหน้าที่ 52 จากทั้งหมด 253 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253   หน้าถัดไป>>