คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7446 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำพลาสติกจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางน้ำหลังคาห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  9 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๕ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  9 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร SRU Fitess จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศโครงการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จำนวน 4 คัน 1 วันสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  8 ม.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารแนะนำการสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำโครงสร้างป้าย SRU รณรงค์ใช้ถุงผ้า จำนวน 3 รายการกองกลาง
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ชุดทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม BooK Fair และสัปดาห์ห้องสมุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่1 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ร่วมกับห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มแพ็คโหลน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับนักศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อกระเป๋าสำหรับหลักสูตรพิเศษกฎหมายปกครอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานรื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟ LED รื้อและเปลี่ยนลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ ติดตั้งขาแขวนโทรทัศน์ และติดตั้งกระจกใส จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ED ๑๐๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 53 จากทั้งหมด 249 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249   หน้าถัดไป>>