คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7563 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  24 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกองพัฒนานักศึกษา
  22 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาขจัดคราบเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  22 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตัวอักษรข้อความ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  22 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  22 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อเดินทางไปร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  21 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  21 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากร 01 และ 02 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  21 ต.ค. 2562ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์อาคารครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  21 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  21 ต.ค. 2562ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  21 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด หนูและแมลงต่างๆในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอาคารสุนทรียศาสตร์และสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์สีดำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตฉลากติดขวดน้ำดื่มตราราชพฤษ์ 350 มล. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานคณะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  18 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  17 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างบันทึกรหัสข้อมูลแบบสอบถาม งานประเมินผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาและโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  17 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ลำโพงเคลื่อนที่บลูทูธและกลองทอมบ้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  17 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศสำหรับเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมดนตรีไทย กลุ่มภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  17 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  17 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  17 ต.ค. 2562ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำลังแสดงหน้าที่ 68 จากทั้งหมด 253 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253   หน้าถัดไป>>