คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7726 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างพิมพ์จุลสารบริการวิชาการ โครงการขับเคลื่อน SRU MODEL กิจกรรม 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีโครงเหล็กโรงจอดรถยนต์อาคารราชพฤกษ์วิลเลจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมท่อน้ำทิ้งรั่วซึมและเปลี่ยนกระเบื้องพื้นชำรุด ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเอกสารคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือหมึกถ่ายเอกสารสำนักงานคณะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งวารสารนิติศาสตร์และสังสังคมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  26 ก.ค. 2562ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารวิทยาการจัดการและอาคารสโมสรนักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายพัสดุ
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารและติดตั้งป้ายชื่อปรัชญาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  26 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ รายการฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮาร์ดดิสก์ ความจุ ๑TB จำนวน ๑๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าสำหรับการดำเนินงานกิจกรรม English Day จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างออกแบบสลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (ต้นแบบ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 3.2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้งาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1รายการฝ่ายพัสดุ
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  25 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศประจำอาคารราชพฤกษ์และอาคารปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการเรียนการสอนและการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 6.4.6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 6.3.2 ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
  24 ก.ค. 2562ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับงานติดตามภาวการมีงานทำและประเมินคุณภาพบัณฑิต จำนวน 1 รายการ)ฝ่ายพัสดุ
  24 ก.ค. 2562ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2562 (จ้างพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการรับสมัคร TCAS จำนวน 1 รายการ)ฝ่ายพัสดุ
  24 ก.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562คณะพยาบาลศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึก ตราสัญลักลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโซฟา 3 ตัวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตรของคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  24 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
กำลังแสดงหน้าที่ 89 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>