alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกเรียนที่สุราษฎร์ธานีหรือเกาะสมุยก็ได้

จำหน่ายใบสมัคร

 • ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2561

รับสมัคร:

 • 7 - 11 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

สอบข้อเขียน

 • 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ประกาศผลสอบ

 • 1 สิงหาคม 2561

รายงานตัว

 • 4 สิงหาคม 2561

เรียนที่ไหนสมัครที่นั่น

 • เรียนที่สุราษฎร์ธานี ซื้อใบสมัครและสมัครที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เรียนที่เกาะสมุย ซื้อใบสมัครและสมัครที่ ฝ่ายธุรการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าเอกสารแนะนำการสมัคร

 • ใบสมัคร ชุดละ 200 บาท
 • ค่าสมัคร 300 บาท

สาขาที่เปิดรับสมัครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาการเมืองการปกครอง
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
 • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน)
 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
 • สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

คณะวิทยการจัดการ

 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
 • สาขาการเงินการธนาคาร
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกธุรกิจออนไลน์
 • สาขาธุรกิจเกษตร
 • สาขาธุรกิจอาหาร
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรเทียบโอน

 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาเอกธุรกิจออนไลน์
 • สาขาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์

 • สาขานิติศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร. 077 913333 ต่อ *3911 หรือ 077 319357

ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.sru.ac.th/kbt1-61/pro.php

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2561 [PDF File]