ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์อาหาร SRU CANTEEN บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าอื่น ๆ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [PDF File]
ใบสมัครเช่าร้านเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยฯ [PDF File]