ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการวันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยายน 2561


พบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

08.30 – 12.00 น. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ณ ลานไผ่ หน้าคณะวิทยาการจัดการ

08.30 – 16.30 น. การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง “การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”
ห้อง GA 802 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08.30 – 12.00 น. ประกวดแผนธุรกิจ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
ห้อง GA 803 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ห้อง GA 804 และ GA 805 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

08.30 – 12.00 น. การให้ความรู้ทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

08.30 – 12.00 น. นิทรรศการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม โดยการสาธิตและแสดงอาหารพื้นถิ่น
5 ภาค และดนตรีโฟล์คซอง
ลานไผ่ หน้าคณะวิทยาการจัดการ

08.30 – 12.00 น. MOJO ACADEMY: นวัตกรรมการสื่อสารนิเทศศาสตร์ 4.0
ห้อง MSC2-07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

08.30 – 12.00 น. กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จธุรกิจระดับโลก/การเงินและการลงทุน
ห้อง GA 801 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

12.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ นักศึกษาลงทะเบียน
12.30 – 12.40 น. เตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการฯ/ชี้แจงกำหนดการ
12.40 – 13.00 น. พิธีเปิดโครงการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กล่าวรายงานโครงการฯ โดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กล่าวเปิดโครงการฯ โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13.00 – 16.00 น. Talk Show “คิดอย่างตัน ไม่มีตัน” โดยคุณตัน ภาสกรนที
16.00 – 16.30 น. กล่าวปิดโครงการฯ/ทำแบบประเมินโครงการฯ