ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก โครงการ SRU Rajabhat Camping ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ระบบตรวจสอบรายชื่อ http://admission.sru.ac.th/sru_camping2019/

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วผู้สอบผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการต่อไปนี้

1. เข้ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กันยายน 2561

2. กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ วันที่ 17 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561

1. คลิกที่เว็บไซต์ ==> เข้าสู่ระบบ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
2. กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้ ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้เข้าไปลงทะเบียน เข้าใช้ระบบก่อน
3. คลิกดูผลการสมัคร
4. คลิก กรอกข้อมูลก่อนรายงานตัว
5. หลังจากกรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก
6. คลิกรูปปริ้นเตอร์ เพื่อพิมพ์ข้อมูลการรายงานตัว

3. รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 4 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บในภายหลัง)
2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริง พร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. จัดเตรียมค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ ดังรายละเอียดในเอกสาร

4. การรายงานตัวจะสมบูรณ์เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไชต์ ทปอ. http://app.cupt.net/tcas/clearing.php (ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
>>>คลิกที่เว็บไซต์<<<
หมายเหตุ กรณีที่มีปัญหาระบบยืนยันสิทธิ์ สามารถมายืนยันสิทธิ์ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

5. หากกรณี มหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่สามารถขอเงินค่ารายงานตัวคืนได้
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์จะสละสิทธิ์จะต้องทำการสละสิทธิ์ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้เท่านั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ์
2. การยื่นสละสิทธิ์ทำได้ คือ ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของ ทปอ. http://app.cupt.net/tcas/clearing.php (ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562)
3. การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว