ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจประเภทซักอบรีดหรือตัดเย็บเสื้อผ้า ภายในหอพักนักศึกษาท่าทอง จำนวน 1 ร้าน ขนาดพื้นที่ภายในร้านยาว 10 เมตร กว้าง 4 เมตร โดยมีค่าเช่าเดือนละ 2500 บาท ต่อเดือน และค่าธรรมเนียบรายปี ปีละ 7500 บาท ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ชำระตามมิเตอร์หรือตามที่ใช้จริงเป็นรายเดือน สามารถดูรายละเอีดยตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง เช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการซักอบรีดหรือตัดเย็บเสื้อผ้า ภายในหอพักนักศึกษาท่าทอง [PDF File]
ใบสมัครเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ [PDF File]
แผนผังพื้นที่ [PDF File]