ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ หมายเลข 2 - 4 โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหารประเภท อาหารแบบสำเร็จ อาหารว่าง ของทานเล่นและเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในอาคารคณะครุศาสตร์ [PDF File]
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการให้บริการของร้านค้าภายในอาคารคณะครุศาสตร์ [PDF File]
ใบสมัครเช่าพื้นที่ร้านค้า [PDF File]
ผังร้านค้า [PDF File]