ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ หมายเลข 1 - 5 โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหารประเภท อาหารแบบสำเร็จ อาหารว่าง ของทานเล่นและเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา [PDF File]
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และการให้บริการของร้านค้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา[PDF File]
ใบสมัครเช่าพื้นที่ร้านค้า [PDF File]
ผังร้านค้า [PDF File]