ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะจัดหาและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้สวมใส่ชุดนักศึกษาต้นแบบที่มีความถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2548 ดำเนินไปด้วยดีมีความเหมาะสมและบริสุทธิ์ยุติธรรมก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย สำนักจัดการทรัพย์สิน ขอประกาศสรรหาผู้ประกอบการจำหน่วยและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ชุดนักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาหญิง และชุดนักศึกษามุสลิม
2. เสื้อกิจกรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. เสื้อเฟรชชี่
4. หมวกเฟรชชี่

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการเสอนราคา และสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนนี้จึนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน สอบถามรายละเอีดยเพิมเติม 077355671