alt

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 4 คน เรียงตามหมายเลขผู้สมัครดังนี้

หมายเลข 1 อาจารย์เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
หมายเลข 2 อาจารย์ธวัช บุญนวล
หมายเลข 3 อาจารย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
หมายเลข 4 อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร

โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฯ ได้ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี