alt

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง 9 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 8 พฤษภาคม 2562
  • สอบข้อเขียน 11 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 พฤษภาคม 2562
  • สอบสัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23 พฤษภาคม 2562
  • รายงานตัว ปฐมนิเทศ 1 มิถุนายน 2562
  • เปิดเรียน 8 มิถุนายน 2562

Click.. Download รายละเอียดการรับสมัครและแบบฟอร์มใบรับสมัคร

หมายเหตุ… การรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์