alt

ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

การสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเสนแสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สมัครโดยขอและยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ ณ ห้องกองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

กรณีผู้สมัครฯ สายวิชาการ ไม่เกิน 1 คน และสายสนับสนุน ไม่เกิน 1 คน ให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีตามประกาศนี้ โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก

การเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปราชการในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้แสดงหลักฐานคำสั่งไปราชการหรือหลักฐานอนุญาตลา เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยจะกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกผู้แทนบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรการสรรหาอธิการบดี [PDF File