ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะจัดหาและบริการชุดนักศึกษาต้นแบบประเภทเสื้อเฟรชชี่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินไปด้วยดีมีความเหมาะสมและบริสุทธิ์ยุติธรรมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา และสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ณ อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน โดยยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมด้วยแนบตัวอย่างของเสื้อเฟรชชี่มาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ