ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 101 และ 102

ตามที่สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับสมัครผู้เข้าอบรมรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบการพัฒนาที่ 101 และ 102 มาระยะหนึ่งแล้วนั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครูฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่อบรมของรอบการพัฒนาที่ 101 และ 102 เนื่องจากมีการย้ายที่ทำการสถาบันฯ และห้องอบรมฯ ไปยังอาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่อบรมใหม่ รายละเอียด คือ

  • รอบการพัฒนาที่ 101 วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 เป็น วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 
  • รอบการพัฒนาที่ 102 วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2562 เป็น วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562

ณ อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการอบรม และรับสมัครอบรมฯ วิทยฐานะ