alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมวันล้ออายุท่านพุทธทาส ในวนที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สวนโมกขพลารม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อระลึกถึงท่านและสืบสานปณิธานธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุ ในด้านการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ของมวลมนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน นักวิชาการ และบุคลทั่วไปเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมพุทธศาสนาและปณิธานตามแนวทางวิถีพุทธทาส รายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการงานล้ออายุ ๑๑๓ ปี พุทธทาสภิกขุ
วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมฐานกิจกรรมวิถีพุทธทาส
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระดับประถม)
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ฐานรวมลานหินโค้ง พระอาจารย์ทวี จนฺทสโร/นายกฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน
ฐาน ๑ โรงมหรสพทางวิญญาณ พระอาจารย์นุ้ย สมฺปนฺโน/นายเจษฎาภรณ์ ช่วยฤกษ์
ฐาน ๒ ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ พระศักดิ์ชัย กิตฺติชโย/ นายธีรพงศ์ หนูสีแก้ว
ฐาน ๓ โบสถ์แบบสวนโมกข์ พระเมธี สุเมธโส/ นายประวิทย์ หนูคงนุ้ย 
ฐาน ๔ สระนาฬิเกร์ พระปลัดพานิช อรินฺทโม/นายณัฐพล หยิมปิ
ฐาน ๕ โรงปั้น พระอุดร ถิรสุทฺโธ/นายนพสิทธิ์ สุขโข
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน (ลานหินโค้ง)
๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.ลงทะเบียน ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระดับมัธยม)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.พิธีเปิดงานล้ออายุ ๑๑๓ ปี พุทธทาสภิกขุ โดยพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ดร. พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.ฐานรวมลานหินโค้ง พระอาจารย์ทวี จนฺทสโร/นายกฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน
ฐาน ๑ โรงมหรสพทางวิญญาณ พระอาจารย์นุ้ย สมฺปนฺโน/นายเจษฎาภรณ์ ช่วยฤกษ์
ฐาน ๒ ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ พระศักดิ์ชัย กิตฺติชโย/ นายธีรพงศ์ หนูสีแก้ว
ฐาน ๓ โบสถ์แบบสวนโมกข์ พระเมธี สุเมธโส/ นายประวิทย์ หนูคงนุ้ย 
ฐาน ๔ สระนาฬิเกร์ พระปลัดพานิช อรินฺทโม/นายณัฐพล หยิมปิ
ฐาน ๕ โรงปั้น พระอุดร ถิรสุทฺโธ/นายนพสิทธิ์ สุขโข


วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันล้ออายุท่านพุทธทาส
๐๙.๐๐ น. ฟังธรรมภาคเช้า แล้วอภิปรายธรรมะต่อ(ลานหินโค้ง)
๑๕.๐๐ น. ฟังธรรมภาคบ่าย แล้วอภิปรายธรรมะต่อ (ลานหินโค้ง)
๑๙.๐๐ น. ฟังธรรมภาคค่ำ แล้วอภิปรายธรรมะต่อถึงเที่ยงคืน (ลานหินโค้ง)