alt

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 โดยการรับสมัคร ดังนี้

ที่

รายละเอียด

วันที่

1

สมัครด้วยตนเอง1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562

2

สมัครทางอินเตอร์เน็ต10 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562

3

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา30 กันยายน 2562

4

สอบคัดเลือก5 ตุลาคม 2562

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา10 ตุลาคม 2562

6

รายงานตัวและปฐมนิเทศ19 ตุลาคม 2562

7

เปิดเรียน (ภาคพิเศษ)2 พฤศจิกายน 2562