alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวน​คณะ​ผู้บริหาร​ อาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ นักศึกษา​ ร่วมสืบสานประเพณี
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 1562 (พิธีสมโภชเทียนพรรษา) ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
เวลา 13.00 – 17.00​ น. ประกวดเทียนพรรษา
เวลา 18.00​ - 19.00 น. พิธีสมโภชเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 (พิธีแห่เทียนพรรษา)
เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพร้อมกันบริเวณ หน้าคณะวิทยาการจัดการ ๒ (เก่า) – อาคารกาญจนาภิเษกฯ
เวลา 09.00 – 10.00 น. ขบวนที่ 1 วัดภูธรอุทิศสิทธาราม (วัดหลังมหาวิทยาลัย)
องค์การนักศึกษาภาคปกติ, คณะนิติศาสตร์, คณะครุศาสตร์, สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กองกลาง/กองนโยบายและแผน/กองบริการวิชาการ,กองพัฒนานักศึกษา, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ชุมชนหมู่ที่ 9​ ต.ขุนทะเล
ขบวนที่ 2 วัดนิคมธรรมมาราม (วัดหัวเขา)
สภานักศึกษาภาคปกติ, สภานักศึกษาภาค กศ.บท., คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่, กองคลังและพัสดุ, บัณฑิตวิทยาลัย, ชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล
ขบวนที่ 3 วัดโมกขธรรมมาราม (วัดดอนเกลี้ยง)
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาภาค กศบท., คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

เวลา 10.00 – 11.00 น. พิธีถวายเทียนพรรษาของหน่วยงานต่างๆ

**ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนเหลือง**