กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ และการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Download : เอกสารประกอบการอบรม

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการที่เดินทางด้วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ออกเดินทาง เวลา 7.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่).