alt

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

 • ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
 • ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 15 มกราคม – 30 เมษายน 2563)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 15 มกราคม – 25 เมษายน 2563)
 3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต (วันที่ 15 มกราคม – 25 เมษายน 2563)
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563)
 5. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
  2. สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)
 7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2563)
 8. เปิดเรียนภาคปกติ (วันที่ 15 มิถุนายน 2563)
 9. เปิดเรียนภาคพิเศษ (วันที่ 20 มิถุนายน 2563)


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม