*หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวต้องเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกครูรัก(ษ์)ถิ่น ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลด