ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าเหมาพื้นที่ภายในอาคารศูนย์อาหาร (หลังเก่า) และอาคาคเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทย์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอาหารหลัก จำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยมีร้านค้าและพื้นที่เข่าเพื่อประกอบธุรกิจจำนวน 2 อาคาร ดังนี้

อาคารศูนย์อาหารกลาง (หลังเก่า) จำนวน 5 ร้านได้แก่

  • ร้านหมายเลข 2, 4, 6 ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร จำนวน 3 ร้าน
  • ร้านค้าย่อยหน้าบริเวณศูนย์อาหารริมทางเดินหมายเลข 10  จำนวน 1 ร้าน
  • ร้านค้าย่อยบริเวณศูนย์อาหารริมทางเดิน (หลังเซเว่น) หมายเลข 17 จำนวน 1 ร้าน

อาคารเรียนรวมฯ (คณะวิทย์) จำนวน 1 ร้าน

  • ร้านค้าหมายเลข 6 ประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักจัดการทรัพย์สิน 077 355685

ดาวน์โหลดเอกสาร