ตามประกาศ สำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร