alt


ประกาศ เรื่องการใช้งานโทรศัพท์เบอร์ตรง (077) ของมหาวิทยาลัยฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบโทรศัพท์ IP Phone เบอร์ตรง (077) ทั้งระบบฯ จึงส่งผลให้เบอร์ตรงทุกสายไม่สามารถใช้โทรเข้า-ออกได้ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ