หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม Book Fair และ Green Heart Library ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563 พร้อมทั้งฟังการบรรยายพิเศษ “หนังสือเล่มโปรด” โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ และ“มหาวิทยาลัยน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” โดย อาจารย์ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และ อาจารย์วัชระกร ศรีคำ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี