คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


วุฒิที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับรองโดยสภาการพยาบาล และได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรจากสำนักงาน ก.พ. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ
 2. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
 3. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซ็นติเมตร
 4. มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
 5. มีบุคลิคภาพเหมาะสม รักและสนใจในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ
 6. ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนด


หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือใบสุทธิแสดงคุณวุฒิ 1 แผ่น รับรองเอกสาร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. ค่าสมัคร 200 บาท


จำนวนนักศึกษา

50 คน


การสอบคัดเลือก

ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษาและต้องพร้อมในการประกอบอาชีพและบุคคิลภาพเหมาะสมต่อการช่วยเหลือดูแลผู้ช่วย โดยการสอบสัมภาษณ์ จึงมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ค่าธรรมเนียบการศึกษา

45,000 บาท/ปีการศึกษา แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 22,500 บาท


สถานที่ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 077-913375 www.nurse.sru.ac.th


1. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมผู้ช่วยพยาบาล >>>ดาวน์โหลด<<<
3. ใบสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล >>>ดาวน์โหลด<<<