ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1. สมัครด้วยตนเอง 16-31 มีนาคม 2563
การรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 08.30
– 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 7 เมษายน 2563
3. สอบข้อเขียน 18 เมษายน 2563
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2563
5. สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2563
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 พฤษภาคม 2563
7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ 30 พฤษภาคม 2563
8. เปิดเรียนภาคพิเศษ 20 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่มีคุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ.รับรอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
  1. สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตําแหน่งครูผู้สอน 
  2. สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ระหว่างดําเนินการต่ออายุไม่สามารถสมัครได้)
 3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
  1. สําเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก
  2. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (Transcript ฉบับสำเร็จการศึกษาและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบปริญญา)
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน)
 6. สัญญาจ้าง ซึ่งออกโดยผู้อำนวยการโรงเรียน **
 7. ตารางสอน
 8. หลักฐานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน สิ่งที่ต้องนำมา ดังนี้
  1. กรณี ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานที่ต้องนำมา คือ 1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน 2) สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ โดยสำนักงานคุรุสภาเป็นผู้ออกให้ หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ระหว่างต่ออายุหนังสืออนุญาตฯไม่สามารถสมัครได้)
  2. รณี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักฐานที่ต้องนำมา คือ 1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา
   จนถึงวันที่สมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หมายเหตุ** สำหรับข้อ 6 ยกเว้นผู้สมัครที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


รายเอียด ข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม https://graduate.sru.ac.th/