คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1 หลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน
ประกอบด้วย
กลุ่ม ก. กฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุติธรรม)
กลุ่ม ข. กฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ)

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าเรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) คุณสมบัติทั่วไป
(1.1) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(1.2) มีความประพฤติดี
(1.3) มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2) คุณสมบัติเฉพาะ
(2.1) กลุ่ม ก. กฎหมายเฉพาะด้าน (กระบวนการยุติธรรม) ผู้เข้าเรียนควรจะเป็นตำรวจชั้นประทวนสำเร็จปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือผู้สนใจกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
(2.2) กลุ่ม ข. กฎหมายเฉพาะด้าน (กฎหมายธุรกิจ) ผู้เข้าเรียนควรมีประสบการณ์ในการทำงานในภาคธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

กำหนดการรับสมัคร
1) รับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2563
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28 กุมภาพันธ์ 2563
3) สอบคัดเลือกนักศึกษา(สัมภาษณ์) 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00– 16.00 น.
4) ประกาศผลการสอบคัดเลือก 2 มีนาคม 2563
5) รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียนและปฐมนิเทศ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-09.00 น.
6) เปิดเรียน 7 มีนาคม 2563

สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2563โดยสามารถสมัครได้ดังนี้
1)สมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องสำนักงานคณะ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2)สมัครทางอีเมล โดยดาวโหลดเอกสารใบสมัครทาง www.law.sru.ac.th และส่งมาได้ที่ e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หมายเหตุ ข้อ 2)จะต้องส่งใบสมัครและหลักฐานถึงคณะนิติศาสตร์ ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 077913378 โทรสาร 077913339, 0812707772


รายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์