ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์2562 ณ คณะนิติศาสตร์ นั้น

บัดนนี้ คณะนิติศาสตร์ได้เนินเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1 ตามรายละเอียดดังแนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1[PDF File]