ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะจัดหาและบริการจำหน่ายเสื้อเฟรชชี่ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นซองใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ระหว่าง 09.00 - 14.30 น. ณ อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน โดยยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมแนบตัวอย่างของเสื้อเฟรชชี่มาให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย และจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

เอกสารเพิ่มเพิ่ม

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายเสื้อเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2563 [PDF File]
  2. หลักเกณฑ์และเงืื่อนไขฯ [PDF File]
  3. รูปแบบเสื้อ [PDF File]
  4. ใบเสนอราคา [PDF File]