ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 จึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาครัฐ เอกชนจัดทำโครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนชนบท และชุมชนเมือง เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต เสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้านด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มรส.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืน เน้นการสร้างคนให้เป็น “วิศวกรสังคม” โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ – ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2) มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา 4) มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีแผนการขับเคลื่อนให้ประชาชนลงพื้นที่เป็นวิศวกรสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ มีการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม หรือ อว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ให้เกิดการจ้างงาน สร้างสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในพื้นที่”

กลุ่มเป้าหมาคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ ตลอดจนผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ที่ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดความรู้ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีแบบแผน มีการพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบและกลายเป็นทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ
1. ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนองไม่จำกัดวุฒิการศึกษา(ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต้องอยู่ระหว่างลาพักการศึกษา)
2. เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
3.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
4.ต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือมาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาล
5. มีความพร้อมและสนใจในการจัดทำฐานข้อมูล และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม

การรับสมัครระว่างวันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2563
สมัครออนไลน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรอกใบสมัครออนไลน์
สมัครด้วยตนเอง : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกาศการรับสมัคร [PDF File]

ประกาศผล
ประกาศผลออนไลน์ผู้มีคุณสมบัติตรงกับแนวทางการทำงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)ระยะที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่www.sru.ac.th,www.stu.sru.ac.th

อบรมทักษะและเครื่องมือวิศวกรสังคมวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077-913326-7
  • ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 062-9895982
  • อาจารย์บุษยมาศ เหมณี ผู้ช่วยรองฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 094-9541962
  • นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 063-3562225
  • http://stu.sru.ac.th/