alt

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานและสอบวิชาเฉพาะทาง นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้พื้นฐานและสอบวิชาชีพเฉพาะทางได้ที่ "ตรวจสอบรายชื่อ" http://regis.sru.ac.th/rtsru60/index.php

ขั้นตอนการใช้งาน

1.เลือกรูปแบบการค้นหา เช่น ชื่อ, สกุล หรือสาขาวิชาที่สมัคร
2.ใส่ข้ความที่ต้องการค้นหา
3.กดปุ่มค้นหา
4.ตรวจสอบรายชื่อ
5.รายวิชาที่สอบ เวลาสอบ และห้องสอบจะแจ้งในบัตรประจำตัวเข้าสอบแล้ว

สิ่งที่นำมาในวันสอบ

1.ผู้เข้าสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัว หรือบัตรนักเรียน เข้าสอบมาแสดงในวันที่ 21 ธันวาคม 2559
2.อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับทำข้อสอบ


กำหนดการรับสมัคร สอบ และรายงานตัว ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th
หรือ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
28 ก.ย. - 18 พ.ย. 2559
ชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และที่ 7 Eleven 20 ก.ย. - 20 พ.ย. 2559
นักเรียนส่งเอกสารถึงมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 30 พ.ย.59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559
สอบข้อเขียน
รหัสวิชา 1001 วิชาความรู้พื้นฐาน 150 ข้อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
09.00-11.00 น.
รหัสวิชา 2001 วิชาวัดแววความเป็นครูและวิชาเฉพาะ (150 ข้อ)
(เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
วันที่ 21 ธันวาคม 2559
13.00-15.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 23 ธันวาคม 2559
สอบสัมภาษณ์/สอบทักษะ(เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน) วันที่ 28 ธันวาคม 2559
08.30-12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ www.sru.ac.th หรือ
http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา(ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา) วันที่ 6 มกราคม 2560

หมายเหตุ หากพบปัญหา หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม 077 913357 ติดต่อ คุณยุวลักษณ์ พุทธรักษา หรือ คุณนิเวศน์ แซ่โค้ว