alt

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ "ตรวจสอบรายชื่อ"http://regis.sru.ac.th/rtsp_sru60/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน นักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง 2560 โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธ.ค. 2559

ขั้นตอนการใช้งาน

1.เลือกรูปแบบการค้นหา เช่น ชื่อ, สกุล หรือสาขาวิชาที่สมัคร
2.ใส่ข้ความที่ต้องการค้นหา
3.กดปุ่มค้นหา
4.ตรวจสอบรายชื่อ
5.สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธ.ค. 2559