alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดการดังต่อไปนี้

9 มกราคม - 10 มีนาคม 2560จำหน่ายใบสมัคร
6 - 10 มีนาคม 2560รับสมัคร (ด้วยตนเอง)
17 มีนาคม 2560สอบวัดความรู้พื้นฐาน
21 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบ
24 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ /สอบปฏิบัติ
27 มีนาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก
31 มีนาคม 2560
รายงานตัวนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 077 913357 ,077 913333 ต่อ 3902 และ 083 5586611

หมายเหตุ

FAQ

Q: กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ คืออะไร
A: กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หมายถึง การร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ในการรับสมัคร สอบคัดเลือก ร่วมกัน

Q: กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยใดบ้าง
A: ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Q: สามารถซื้อใบสมัครที่ไหนได้บ้าง?
A: สามารถซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

Q: ยื่นสมัครที่ไหนได้บ้าง?
A: สามารถยื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

Q: สถานที่สอบคัดเลือกคือที่ใด?
A: ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ไหน ให้สอบคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยนั้น

Q: สามารถเลือกสาขาได้กี่สาขาวิชา?
A: สามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ใน 5 มหาวิทยาลัย