alt

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ประประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ประเภทสอบตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ดำเนินการดังนี้
วัน/เวลา กรอกข้อมูลรายงานตัว
1. ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวและเอกสารอื่น ๆ ผ่านระบบฯ ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 255 - 5 มกราคม 2560
2. พิมพ์เอกสารรายงานตัวจากระบบฯ พร้อมนำเอกสารรายงานตัวมายื่นในวันรายงานตัวตามวันที่กำหนด ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามายื่นในวันรายงานตัว ตามกำหนดการที่แจ้ง

การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
1. ผู้สอบผ่านและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
3. หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 5 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ (กรณียังไม่ได้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนแทน )
2.รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียน หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. เงินค่าธรรมเนียบเก็บเมื่อแรกเข้า จำนวน 1,150 บาท
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินและสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ จำนวน 3,150 บาท
7. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย แต่ละหลักสูตร ดังนี้
7.1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ภาคเรียนละ 11,650 บาท
ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 12,650 บาท
7.2 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต ภาคเรียนละ 8,900 บาท
7.3 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาคเรียนละ 22,000 บาท
7.4 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ภาคเรียนละ 22,700 บาท
7.5 หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว ภาคเรียนละ 12,000 บาท
7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 9,500 บาท
7.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคเรียนละ 9,000 บาท
ยกเว้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคเรียนละ 8,500 บาท
สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก ภาคเรียนละ 8,500 บาท
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาคเรียนละ 12,000 บาท
7.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคเรียนละ 47,700 บาท
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม ภาคเรียนละ 28,700 บาท
7.9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคเรียนละ 9,000 บาท
7.10 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 8,500 บาท
7.11 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 8,500 บาท
7.12 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ 8,900 บาท
7.13 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตกรรม ภาคเรียนละ 8,900 บาท
7.14 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ภาคเรียนละ 11,300 บาท
7.15 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ภาคเรียนละ 8,900 บาท
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคเรียนละ 8,900 บาท
7.17 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาคเรียนละ 30,000 บาท

8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,800 บาท (ไม่รวมค่าหอพัก)
9. การเปิดภาคเรียน
ให้ดูรายละเอียดตามปฏิทินดำเนิงานวิชาการ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ reg.sru.ac.th


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัย/ค่าใช้จ่าย >>ดาวน์โหลดประกาศ<<
แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพใช่เฉพาะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น (ต้องนำมา)