alt

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย

1. ผศ. ดร. ณรงค์ พุทธิชีวิน
2. นายธนสาร เดชนะ
3. ผศ. ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
4. ผศ. ดร. สุนทร พูนเอียด

ในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี