alt

ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัยในภาคต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วม ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในพื้นที่ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ขึ้นเพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงเปิดรับบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริภาคได้ดังนี้

1. บริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล ชื่อบัญชี ราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 985-4-82080-7 หรือบริจาคเงินสดได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มได้ที่ หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3. อาสาสมัครในการทำอาหาร (ครัว มรส. ที่หน้ากองพัฒนานักศึกษา) เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา 0077913325, 0890108981, 0894543813