ตามที่ สำนักงานเลขาธิการครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครบ 9 มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป คณะครุศาสตร์จึงเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตามกำหนดการต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือผ่านการฝึกอบรมมาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภาแล้วหรือ
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการ คุรุสภามีมติให้การรับรอง

2. การสมัคร

2.1Online

  • ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" จำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท
  • Download ใบสมัครจาก Website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.edu.sru.ac.th/teacher/one_B.html
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ระหว่างวันที่ 5 ถึง 31 มกราคม 2560

2.2 ด้วยตนเอง

  • ชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชีที่ 518–2–000–10–8 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" จำนวนเงินมาตรฐานละ 2,000 บาท
  • ยื่นใบสมัครที่ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 ถึง 31 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

3. แผนการฝึกอบรม ตามเอกสารแนบ (เลือกจากดาวน์โหลด)

4. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่โทรศัพท์ข้างล่างนี้ (ในวันและเวลาราชการ) หมายเลข 0 7791 3315 หรือ 080 602 0140

ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 [PDF File]
รายละเอียดการดำเนินการ [PDF File]
ใบสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา [PDF File]
หลักฐานการชำระเงิน [PDF File]