ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ

1. ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
2. มีคะแนนสอบข้อเขียนเรียงลำดับตามสาขาวิชา
3. ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำว่า 3.00 ทุกสิ้นปีการศึกษาแต่ละภาคเรียน
4. ผู้มีรายชื่อประกาศให้ทำสัญญาผู้ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2560