alt

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 รอบรับตรง เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ณ ห้อง GA104 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ: ผู้เข้าประชุม ต้องเป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเทียนเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 6-16 มกราคม 2560 และผู้ที่รายงานตัวในรอบอื่น ๆ แต่ยังไม่ได้เข้าประชุมผู้ปกครอง
ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าประชุม และดำเนินการจองชุดทำกิจกรรมคณะ MSC SET และ สมัครเครือข่ายสายด่วนผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 077-913369, 098-5432644 สำนักงานคณบดี